RODO i Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.avenis.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.avenis.pl Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupujących.

ADMINISTRATOR DANYCH

1. Administratorem danych osobowych („Dane”) użytkowników sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.avenis.pl jest Salvo Polska z siedzibą w Wyrach przy ul. Puszkina 25, NIP: 635-164-11-53, REGON: 278238068 (dalej „Administrator”).

GROMADZONE DANE

2. Kupujący podaje Dane w formularzu rejestracyjnym oraz w formularzu zamówienia. Gromadzone Dane obejmują informacje takie jak imię i nazwisko Kupującego, adres mailowy, telefon, NIP, nazwa firmy oraz adres zamieszkania, a także adres dostawy.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

3. Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Kupujących a Administratorem w ramach działalności sklepu internetowego www.avenis.pl. Przetwarzanie danych obejmuje:

  • kontakt z Kupującymi (telefonicznie, mailowo i za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji),
  • prowadzenie księgowości,
  • realizację złożonego zamówienia,
  • obsługę otrzymanych reklamacji oraz zgłoszeń,
  • zapewnienie obsługi konta i rozwiązywanie problemów technicznych,
  • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
  • zapisywanie danych w plikach cookies,
  • organizację programów lojalnościowych,
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych i reklamowych.

Sklep internetowy avenis.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393. Administrator przekazuje Ceneo Sp. z o.o. adres email Kupujących w celu przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Ceneo Sp. z o.o. ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej transakcji oraz zakupionego produktu a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet.

CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

4. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację, a niepodanie tych Danych w procesie składania Zamówienia uniemożliwia jego realizację.

Wymagamy podania przez Kupującego następujących Danych, aby móc zawrzeć i wykonać Umowę: adres e-mail oraz hasło, imię i nazwisko, adres zamieszkania i dostawy, numer telefonu, ewentualnie NIP oraz nazwę i adres firmy.

Jeśli z jakiegoś powodu Kupujący nie poda powyższych Danych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć Umowy z Kupującym, a w konsekwencji Kupujący nie będzie mógł dokonać zakupu w naszym sklepie www.avenis.pl.

PRAWA KUPUJĄCEGO W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

5. Kupujący ma prawo dostępu do treści Danych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych. Administrator zapewnia również Kupującym możliwość usunięcia Danych ze Zbioru Danych. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Kupujący nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego.

Kupujący ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Danych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przetwarzamy Dane Kupującego, dopóki nie wycofa on zgody na ich przetwarzanie. Kupujący może wycofać zgodę w dowolnym momencie w sposób, w jaki ją wyraził.

ZABEZPIECZENIE DANYCH

6. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych, a w szczególności zabezpiecza Dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

7. Dane Kupujących udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze bądź wspomagają obsługę użytkowników www.avenis.pl. Uprawnionymi współużytkownikami Danych Kupujących będą także podmioty współpracujące ze sklepem www.avenis.pl przy wysyłce towarów, w szczególności firmy transportowe świadczące usługi wykonania dostawy.

Administrator nigdy nie udostępniał i nie będzie w przyszłości udostępniać Danych Kupujących do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane Dane Kupujących organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis www.avenis.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.